Oficiální informační portál EnergySol

Ekologické zdroje energie
Profesionální servis od návrhu po realizaci
Podpora dotací

Eshop

Nová zelená úsporám

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace 2017 – návod, jak získat dotace na kotel

Díky programu Kotlíková dotace je možné získat finanční příspěvek na pořízení kotle ve výši až 85 %. Realizaci úsporných opatření bude navíc možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Návod jak získat dotaci a všechny související informace najdete v tomto článku.

Co jsou kotlíkové dotace 2017?

V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle částkou ve výši 70 – 85 % z jeho pořizovací ceny.

Pro získání dotace na kotel je nutné splnit podmínky popsané v dalších bodech článku. Peníze do programu dodala Evropská unie, cílem je do roku 2020 nahradit alespoň 80 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu
  Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem
  Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Dodatečné podmínky pro neúsporné domy
  U domů s horší energetickou třídou než C je nutné realizovat dodatečná mikro-energetická opatření. Jejich seznam uvádíme v bodu 8.
 • Zpětné čerpání dotace
  O dotaci je možné žádat zpětně, uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015. Proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce
  Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
 • Konkrétní podmínky si stanoví kraje
  Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanovoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

Kolik peněz je možné získat?

Výše kotlíkové dotace 2017 je 70 – 85 % z uznatelných nákladů, jejichž strop je 150 000 Kč. Maximální výše příspěvku tak činí 127 500 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

70 % způsobilých výdajů Realizace kotle spalujícího pouze uhlí
75 % způsobilých výdajů Realizace kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nebo plynového kondenzačního kotle
80 % způsobilých výdajů Realizace obnovitelného zdroje energie (OZE) – tepelného čerpadla, nebo kotle pouze na biomasu

Výše příspěvku se navyšuje o 5 procentních bodů v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů.

Seznam obcí, ve kterých je výše dotace navýšena o 5 procentních bodů

Výdaje na mikro-energetická opatření mohou tvořit maximálně 20 000 Kč z akceptovatelných 150 000 Kč nákladů. Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, realizaci mikro-energetických opatření, stavební práce, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti mikro-energetických opatření.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2017?

Podmínky pro čerpání kotlíkové dotace si určují jednotlivé kraje. Doporučujeme vám pečlivě sledovat webové stránky vašeho krajského úřadu.

 • Hlavní město Praha
  Žádost o kotlíkovou dotaci v Praze se podává od 21. března 2016 na hlavní podatelně MHMP. Dotaci je možné poskytnout pouze na schválená zařízení, formulář žádosti a další informace jsou přístupné na webu magistrátu. Ke konci listopadu 2016 bylo podáno pouze 95 (!) žádostí. Praha je tak jediným krajem, kde lze ještě o kotlíkovou dotaci požádat.
 • Jihočeský kraj
  První výzva Kotlíkové dotace pro fyzické osoby v Jihočeském kraji byla vyhlášena 18. prosince 2015 a příjem žádostí byl ukončen 31. března 2016. Další kolo výzvy je zatím v jednání, sledujte stránky Jihočeského kraje.
  Další kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji se předpokládá na přelomu let 2017 a 2018. Je však závislé na vyhlášení výzvy MŽP jednotlivým krajům. Více informací bude známo v polovině roku 2017.
 • Jihomoravský kraj
  První výzva Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji byla schválena 17. 12. 2015. Příjem žádostí byl ukončen v pátek 12. února 2016 z důvodu vyčerpání alokace.
  Druhá výzva byla zahájena 1. 11. 2016 a stále probíhá, více informací nabízí dotační portál kraje.
 • Karlovarský kraj
  Příjem žádostí v rámci výzvy Kotlíková dotace I v Karlovarském kraji probíhal od 2. března 2016 do 30. června 2016. Pro informace o druhém kole sledujte stránky kraje.
 • Kraj Vysočina
  O Kotlíkovou dotaci bylo v Kraji Vysočina možné žádat od 21. ledna 2016, druhá výzva probíhala od 10. ledna 2017. V tuto chvíli jsou všechny peníze z programu vyčerpány. Nadále doporučujeme sledovat stránky kraje.
 • Královéhradecký kraj
  První výzva z programu Kotlíkové dotace byla v Královéhradeckém kraji ukončena dne 25. ledna 2016. Žádosti do druhé výzvy se budou přijímat od 12. září 2016 od 8:00 hodin prostřednictvím IS DOTIS. K dispozici bude celkem 94 milionů Kč, více informací se dočtete na stránkách kraje.
 • Liberecký kraj
  Druhá výzva v Libereckém kraji probíhá od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017. Aktuální informace nabízejí stránky kraje.
 • Moravskoslezský kraj
  Druhá výzva v Moravskoslezském kraji probíhá od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017, aktuální informace najdete na webu kraje.
 • Olomoucký kraj
  První výzva programu Kotlíkové dotace probíhala v Olomouckém kraji od 22. února 2016 do 29. dubna 2016. Všechny prostředky z programu byly vyčerpány. Více informací
  Olomoucký kraj plánuje v budoucnu vyhlásit minimálně 2 další výzvy dotačního programu. Vyhlášení je závislé na postupu Ministerstva životního prostředí, posun se očekává v druhé polovině roku 2017.
 • Pardubický kraj
  Příjem žádostí do programu Kotlíková dotace byl v Pardubickém kraji ukončen v pátek 29. ledna 2016. V říjnu 2016 byla ukončena rovněž 2. výzva Kotlíkových dotací, ve které bylo rozhodnuto o poskytnutí celkem 703 dotací. Více informací
 • Plzeňský kraj
  Příspěvky z druhého kola kotlíkových dotací již byly rozděleny. Nové žádosti se tak přijímají pouze do zásobníku. Více informací
 • Středočeský kraj
  Příjem žádostí do 1. kola programu Kotlíkové dotace byl ve Středočeském kraji pozastaven dne 28. června 2016 z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků. Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v dubnu 2017 a o dotace mohou žádat pouze žadatelé, kteří chtějí vyměnit kotle na tuhá paliva za tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Více informací
 • Ústecký kraj
  Druhá výzva probíhá od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017. Týká se pouze kotlů na biomasu a tepelných čerpadel. Více informací.
 • Zlínský kraj
  Ve Zlínském kraji byl příjem žádostí o příspěvek z programu Kotlíková dotace pozastaven v pondělí 25. ledna 2016. Vyčerpány byly všechny alokované prostředky. Více informací

Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2017?

Tuto otázku není v současné době možné přesně zodpovědět, neboť jednotlivé kraje si budou stanovovat svá vlastní pravidla. Ve všech koutech republiky bude nutné předložit:

 1. Žádost o poskytnutí dotace (každý kraj bude mít svou)
 2. Průkaz energetické náročnosti budovy
 3. Dokumenty o stávajícím kotli – fotodokumentaci stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, informace o typu kotle, použitém materiálu, výkonu a prohlášení o jeho funkčnosti a používaných palivech.
 4. Písemný souhlas spoluvlastníků domů (je-li jich více)
 5. Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
 6. Další přílohy dle požadavků kraje

Kolik peněz je v programu? Jak budou rozděleny?

V první výzvě budou mezi kraje rozděleny celkem 3 miliardy korun, v dalších výzvách probíhajících až do roku 2020 se bude jednat o dalších 6 miliard korun.
Kraje o příspěvky teprve žádají, nicméně již nyní byly stanoveny minimální podíly z alokace:

Hlavní město Praha 0,80 % 23 700 000 Kč
Jihočeský kraj 10,21 % 303 000 000 Kč
Jihomoravský kraj 4,57 % 135 600 000 Kč
Karlovarský kraj 2,16 % 64 271 845 Kč
Kraj Vysočina 8,04 % 238 800 000 Kč
Královéhradecký kraj 6,74 % 200 000 000 Kč
Liberecký kraj 4,73 % 140 400 000 Kč
Moravskoslezský kraj 16,50 % 490 000 000 Kč
Olomoucký kraj 4,18 % 124 000 000 Kč
Pardubický kraj 6,00 % 178 000 000 Kč
Plzeňský kraj 7,78 % 231 000 000 Kč
Středočeský kraj 17,44 % 517 800 000 Kč
Ústecký kraj 5,46 % 162 000 000 Kč
Zlínský kraj 5,41 % 160 500 000 Kč

Nesplňuje váš dům ani energetickou účinnost C?

V takovém případě budete pro přidělení dotace muset realizovat jedno z následujících opatření. Které to bude, vám doporučí energetický specialista.

 1. Zateplení střechy, nebo půdních prostor
 2. Zateplení stropu sklepních prostor, nebo podlahy
 3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. jižní fasáda apod.)
 4. Oprava fasády (prasklin a dalších poruch – eliminace tepelných mostů)
 5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 6. Dílčí výměna oken
 7. Výměna vstupních a balkonových dveří
 8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
  Na některá z opatření bude možné čerpat peníze z již zmiňovaného programu Nová zelená úsporám.

Dodatečné podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

U elektrických tepelných čerpadel je prvotním předpokladem pro schválení dotace plnění normy ČSN EN 14 511 – tedy následujících parametrů:

země – voda B0/W35 4,3
vzduch – voda A2/W35 3,1
voda – voda W10/W35 5,1

U plynových tepelných čerpadel je nutné plnění normy ČSN EN 12 309 – 2 a dosahování následujících teplotních charakteristik:

země – voda B0/W35 1,3
vzduch – voda A2/W35 1,3
voda – voda W10/W35 1,3

Ve všech případech je nutné plnit normy definované ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (zelený box níže).

Kde získat více informací?

V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné inforamce o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 bude možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Sezónní energetická účinnost vytápění v % 75% pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77% pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM) 40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m3 20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3 500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3 200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Při snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

1. ledna 2014 Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017 Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy
1. září 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Pro získání více informací o Kotlíkové dotaci nás neváhejte kontaktovat.


Kontaktní formulář

(vyžadováno)
zpracováním osobních údajů (vyžadováno)

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2019 EnergySol