Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nevíte si rady s dotacemi na solární systém? Nevadí vše za Vás vyřídíme ZDARMA na klíč, zajistíme kompletní montáž a dodávku až po revize!!

Vážení zákazníci,
naše firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů programu Nová zelená úsporám a produkty které nabízíme, splňují podmínky tohoto programu.

Dodáváme kompletní projektovou dokumentaci včetně energetického posudku pro podání žádosti o dotace programu. Kompletní vyřízení dotací od nás máte zdarma s garancí úspěšného přijetí!! V praxi se nestaráte o žádnou administrativu, zákazník podepisuje jen plnou moc !!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!!

22.října 2015 byla vyhlášena 3.výzva k podávání žádostí o podporu Nová zelená úsporám - rodinné domy

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Způsob podání žádosti

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.

Základní pravidla

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti

 • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
 • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
 • Formulář žádosti o podporu - formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.
 • Odborný posudek - projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace 5.
 • Krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici na webových stránkách Programu
 • Výpis z katastru nemovitostí - je vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní.
 • Soupis faktur - soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem.
 • Faktury za realizaci podporovaného opatření, faktury za zhotovení odborného posudku faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Předkládají se v prosté kopii nebo v originále.
 • Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze SVT, tak i jeho SVT
 • Potvrzení o úhradě - pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Jako potvrzení o úhradě lze využít také potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem. Předkládá se originál nebo prostá kopie

Podoblast podpory C.3 - Instalace termických solárních systémů

V této oblasti je podporována instalace solárních termických systémů do rodinných domů. Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (C.3.2). Podpora je přidělována formou fixní dotace na pořízení solárně termických kolektorů a jejich příslušenství, včetně montáže, a je omezena maximální mírou podpory ze způsobilých výdajů. Podoblast podpory C.3:

C.3.1 - systémy na přípravu teplé vody
C.3.2 - systémy na přípravu teplé vody a přitápění

Podoblast podpory Typ systému Maximální výše podpory Maximální míra podpory
C.3.1 systémy na přípravu teplé vody 35 000 Kč + 5 000 Kč 50%
C.3.2 systémy na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 Kč + 5 000 Kč 50%

Zvýhodněné parametry podporovaných opatření realizovaných v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji takto:

Podoblast podpory Typ systému Maximální výše podpory Maximální míra podpory
C.3.1 systémy na přípravu teplé vody 38 500 Kč + 5 000 Kč 55%
C.3.2 systémy na přípravu teplé vody a přitápění 55 000 Kč + 5 000 Kč 55%

Podoblast podpory C.5 - Podpora na zpracování odborného posudku

 • Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč.OBLAST PODPORY C
 • Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Kontaktní formulář

(vyžadováno)
zpracováním osobních údajů (vyžadováno)

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2022 EnergySol